Mittwoch, 29. März 2017

Kursy językowe i integracyjne dla cudzoziemców – ogólne informacje o organizacji i możliwościach refundacji kosztów.

Dla żyjących od dłuższego czasu w Niemczech cudzoziemców, obywateli krajów Unii Europejskiej oraz obywateli niemieckich bez dostatecznej znajomości języka niemieckiego oferowane są kursy językowe (A1, A2, B1) oraz kursy integracyjne.

Źródło: Federalny Urząd d/s Migracji i Uchodźców - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.(Pobierz plik PDF).

W Urzędzie Federalnym ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) można złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w takim właśnie kursie integracyjnym. Kursy te są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych. Mając niewielkie dochody lub otrzymując zasiłek dla bezrobotnych lub „Sozialhilfe“ można też złożyć wniosek o sfinansowanie całego kursu.


  • Co to jest kurs integracyjny?
Ogólny kurs integracyjny składa się z kursu językowego obejmującego 600 godzin lekcyjnych oraz z kursu orientacyjnego, obejmującego 100 godzin lekcyjnych. Kurs językowy składa się z bloków, z których każdy obejmuje po 100 godzin lekcyjnych. Pierwsze 300 godzin lekcyjnych nosi nazwę kursu podstawowego, a następne 300 godzin lekcyjnych rozszerzonego kursu językowego.
W toku kursu językowego poznaje się słownictwo, potrzebne do mówienia i pisania w życiu codziennym – także do załatwiania spraw urzędowych, rozmowy z sąsiadami i kolegami z pracy, pisania listów i wypełniania formularzy. Znajomość języka niemieckiego nabyta podczas kursu integracyjnego ułatwia codzienne życie w Niemczech oraz zwiększa szanse na rynku pracy.
Kurs orientacyjny informuje o życiu w Niemczech i przekazuje wiedzę na temat porządku prawnego, kultury i najnowszej historii kraju.

Organizowane są też specjalne kursy integracyjne, np. dla kobiet, rodziców, młodzieży oraz osób, które nie potrafią dobrze czytać i pisać. Kursy te obejmują 1.000 godzin lekcyjnych. Osoby, które szybko się uczą, mogą się zapisać na kurs intensywny. Trwa on tylko 430 godzin lekcyjnych.

Na podstawie testu przeprowadzonego przed rozpoczęciem kursu organizator kursu ustali, jaki kurs jest właściwy dla danej osoby oraz od którego bloku osoba ta powinna rozpocząć naukę.
Egzamin końcowy składa się ze sprawdzianu językowego oraz ze sprawdzianu z treści kursu orientacyjnego. Warunkiem ukończenia kursu jest wykazanie się dostateczną znajomością języka niemieckiego oraz zdanie sprawdzianu z tematów objętych kursem orientacyjnym. Osoby, które zdały pomyślnie sprawdziany otrzymują „Certyfikat kursu integracyjnego”.
Jeśli wynik będzie pozostawiał do życzenia, to zamiast certyfikatu otrzymuje się jedynie zaświadczenie o wynikach.
Udział w teście końcowym jest bezpłatny.

Dopuszczenie do kursu integracyjnego wydane przez Urząd Federalny i zgłoszenie w instytucji prowadzącej kur. Aby zostać dopuszczonym do udziału w kursie, należy wypełnić wniosek o dopuszczenie na kurs. Z prośbą o pomoc przy składaniu wniosku można się zwrócić do najbliższej instytucji prowadzącej takie kursy. Wypełniony wniosek należy następnie przesłać do właściwego dla Waszego miejsca zamieszkania oddziału regionalnego Urzędu Federalnego. Jeżeli zostaniecie Państwo dopuszczeni do udziału w kursie integracyjnym, to otrzymacie pisemne potwierdzenie z Urzędu Federalnego (uprawnienie do udziału w kursie). Jednocześnie otrzymacie wykaz instytucji, prowadzących kursy integracyjne w pobliżu Waszego miejsca zamieszkania. Dopuszczenie do kursu integracyjnego jest ważne przez jeden rok. W potwierdzeniu, w rubryce „Die Teilnahmeberechtigung ist gültig bis..” (uprawnienie do uczestnictwa ważne do ...) jest podany termin, przed upływem którego należy zgłosić na kurs integracyjny w instytucji prowadzącej kurs. Wskazany jest zatem pośpiech, aby szansa nie przepadła.

Instytucja prowadząca kurs powinna podać przewidywany termin rozpoczęcia kursu. Kurs powinien się rozpocząć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od momentu zgłoszenia się. Jeśli w tym terminie nie rozpocznie się żaden kurs, to organizator kursu musi Państwa o tym poinformować. Wtedy każdy może sam zadecydować, czy chce czekać dalej, czy też czy woli zrobić kurs gdzie indziej. Jeśli pragniecie Państwo zaliczyć kurs w innej placówce, to organizator kursu musi zwrócić Pani/Panu uprawnienie do udziału w kursie.

  • Przepisowe uczestnictwo w kursie.
Aby osiągnąć cel kursu integracyjnego, należy uczestniczyć w nim w przepisowy sposób. Oznacza to regularne uczestnictwo w lekcjach oraz udział w sprawdzianie końcowym. Przepisowe uczestnictwo jest ważne, jeśli sklada się wniosek o zwrot kosztów dojazdu lub o późniejsze powtarzanie godzin lekcyjnych kursu językowego. Na żądanie instytucja prowadząca kurs wydaje zaświadczenie o przepisowym uczestnictwie w kursie. Zmiana instytucji prowadzącej kurs jest zasadniczo możliwa tylko po zakończeniu bloku kursu.

  • Koszty kursu integracyjnego i zwolnienie od kosztów.
Za udział w kursie trzeba zapłacić instytucji prowadzącej kurs opłatę w wysokości 1,95 euro za jedną godzinę lekcyjną. Opłatę tęnależy uiścić przed rozpoczęciem kursu orientacyjnego, od razu za cały blok kursu obejmujący 100 godzin lekcyjnych. W razie nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat za opuszczone godziny.

Jeśli nie posiadacie Państwo własnego dochodu (np. w przypadku nieletnich), to koszty winna zapłacić osoba lub zobowiązana do utrzymywania (rodzice, opiekunowie).

Od opłaty za kurs mogą jednak zostać zwolnione osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II) lub zapomogę na koszty utrzymania (Sozialhilfe) albo osoby, które ze względu na niskie dochody miałyby szczególne trudności w opłaceniu kursu. Wniosek o zwolnienie z opłaty za kurs należy złożyć pisemnie we właściwym oddziale regionalnym Urzędu Federalnego (Bundesamt). 

Najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem udziału w kursie należy dołączyć dowód potwierdzający trudną sytuację finansową (kopię odpowiedniego zaświadczenia, np. decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II), zapomogi na koszty utrzymania (Sozialhilfe), zasiłku mieszkaniowego (Wohngeld), dofinansowania kosztów kształcenia (BAFöG), zapomogi rodzinnej (Kindergeldzuschlag), zaświadczenia o zasiłku zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl (Asylbewerberleistungsgesetz, zaświadczenie o zwolnieniu z opłat za opiekę całodzienną nad dzieckiem (Kita-Gebühren), o zwolnieniu z opłat radiotelewizyjnych (GEZ-Gebühren), biletu na lokalne przejazdy finansowany przez pomoc społeczną (örtliches Sozialticket itd.).

  • Zwrot opłaty za kurs.
W przypadku pomyślnego zdania sprawdzianu końcowego, Urząd Federalny może zwrócić 50% poniesionych przez Państwa kosztów kursu. Obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy między wydaniem potwierdzenia uprawnienia do udziału w kursie a sprawdzianem końcowym nie upłynęło więcej niż dwa lata. Aby ubiegać się o zwrot kosztów, należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym oddziale regionalnym Urzędu Federalnego.

  • Koszty dojazdu.
Osoby zwolnione przez Urząd Federalny z opłaty za kurs otrzymują zwykle dofinansowanie kosztów dojazdu. Warunkiem koniecznym jest odległość większa niż 3 km pomiędzy miejscem kursu a miejscem zamieszkania. Zasadniczo zwracane są tylko koszty dojazdu do najbliższej instytucji prowadzącej kurs. Zatem należy najpierw dowiedzieć się w instytucji prowadzącej kurs, czy konieczne jest złożenie wniosku o zwrot kosztów dojazdu we właściwym oddziale regionalnym Urzędu Federalnego. Zasadniczo koszty dojazdu będą zwracane tylko w przypadku przepisowego uczestnictwa w kursie.

  • Powtórzenie rozszerzonego kursu językowego (B1).
Jeśli podczas sprawdzianu językowego nie wykażecie się Państwo dostateczną znajomością języka niemieckiego, to można jednorazowo powtórzyć do 300 godzin lekcyjnych kursu językowego, a następnie wziąć ponownie bezpłatny udział w sprawdzianie językowym, Warunkiem jest jednak regularne uczestnictwo w lekcjach.
W celu wzięcia udziału w dodatkowych godzinach lekcyjnych należy złożyć wniosek do odpowiedzialnej jednostki regionalnej Urzędu Federalnego.

  • Co jeszcze warto wiedzieć.
Wszystkie wymienione w niniejszym artykule formularze wniosków można otrzymać w instytucji prowadzącej kurs, we właściwym Urzędzie ds. Cudzoziemców lub w oddziale regionalnym Urzędu Federalnego. Ponadto wszystkie formularze można pobrać na stronie internetowej: Przejdź do formularzy

  • Kursy językowe B2
Kursy B2, potrzebne, przykładowo, w celu uzyskania nostryfikacji (np. w przypadku zawodu fizjoterapeuty, pielęgniarki, nauczyciela, pedagoga i innych) - można ewentualnie dofinansować przez Arbeitsamt/Jobcenter, jeśli jest to niezbędne w celu wykonywania zawodu, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Wniosek taki można złożyć w Arbeitsamt/Jobcenter nawet nie rezygnując z posiadanej obecnie pracy, jeśli jest to praca poniżej kwalifikacji lub praca wogóle nie w zawodzie. Ważną rolę odgrywają też zarobki – im są niższe, tym wyższe są szanse, że da się w tej kwestii coś zdziałać. Czyli przykładowo, gdy wykwalifikowana pielęgniarka pracuje w szpitalu za grosze jako pomoc do wszystkiego lub w podobnych sytuacjach, gdzie poziom wykonywanej pracy jest poniżej kwalifikacji.
Na temat dofinansowania nostryfikacji napisałam niedawno osobny artykuł, jeśli ktoś ma ochotę poczytać, to polecam. Przejdź do artykułu.

Artykuł niniejszy został zainspirowany przez Czytelniczkę, Panią Marzenę – dziękuję za poddanie pomysłu i udzielenie informacji!

Jeśli macie Państwo dalsze pytania, to proszę o kontakt (dane poniżej – w razie, gdyby odezwala się automatyczna sekretarka, proszę o kontakt drogą mailową) a postaram się wyczerpująco odpowiedzieć na każde z nich.
Służę też pomocą w zakresie tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych) wszelkiego rodzaju, na potrzeby nostryfikacji, dla pracodawców, do urzędów i wszystkich innych „oficjalnych“ celów.

KONTAKT:
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (ermächtigte "vereidigte" Übersetzerin)
Mail: info@lingua74.de
Tel. (dla Klientów z całych Niemiec): 0561 - 475 86 91 Numer kierunkowy z Polski: (0049 /+49)

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK